institut pehuen Institut Pehuén

Els nens i les nenes a l'escola aprenen a llegir, a escriure, a fer càlculs, aprenen a relacionar-se, a comunicar-se, a jugar, a compartir, aprenen educació física, musical i plàstica, aprenen aspectes relacionats amb la història, la cultura i la natura. En definitiva, aprenen a aprendre.

Quan un nen o una nena amb un nivell intel·lectual normal i una escolarització adequada presenta dificultats en aprendre a llegir, a escriure o a fer càlculs, diem que aquest infant té dificultats d’aprenentatge. És convenient que aquest nen o aquesta nena rebi el correcte tractament psicopedagògic, ja que la lectura, l’escriptura i el càlcul són instruments bàsics que ens permetran assolir els posteriors aprenentatges.

El tractament psicopedagògic es basa en quatre línies d’actuació, depenent de cada cas:

  • Oferir estratègies a l’infant perquè pugui superar les dificultats d’aprenentatge o pugui aconseguir que l'interfereixin el mínim possible en els seus aprenentatges. Posteriorment anirem retirant l’ajuda, per tal que el nen o la nena construeixi el seu aprenentatge de manera més autònoma. D’altra banda, també s’ofereixen orientacions pedagògiques als pares i als mestres o altres professionals relacionats amb l’infant. En resum, es tracta que les persones que eduquen a l’infant adaptin la seva manera d’ensenyar a la manera particular d’aprendre de cada nen i cada nena.
  • En els cursos de tècniques d’estudi aprendrem tècniques de millora de la lectura, a fer resums, esquemes, mapes conceptuals... aprendrem tècniques per millorar el rendiment de la memòria, com fer exàmens, exposicions orals... En resum, aquestes tècniques ajudaran a la persona a treure més rendiment de les seves estones d’estudi.
  • Cursos per al desenvolupament d'habilitats, com la memòria, l'atenció, la comprensió i el raonament.
  • Reforç escolar: oferim l’ajuda pedagògica necessària per a consolidar els aprenentatges escolars o per a estudiar pels exàmens.